Durge Smrta Bharasi Bheetim Asheshajantoh

Swastaihe Smrta Matimatihva Shubhan Dadarsi

Daridryaduck Kabhaya Harnika Duadanya

Servo pka Karanaya Sadar Dre Chitta

Serva Mangala Mangalayeh

Shive Serva Tasadhike

Sharanyeh Tryambakhe Gauri

Nara Yani Namostute

Om Shanti Shanti Shantih

 

Mit diesem Mantra bedankt man sich für alles was man hat.

Hier kannst Du Dir die zweite Hälfte des Mantras anhören.