Omkaram Bindu Saiyuktam

Nityam Dhyayanti Yoginaha

Kamadam Mokshadam Chaiva

Omkara Yanamo Namaha

               

                Yogena chittasya Padena vachaam

                Malam Shrarisyatcha Vaidyakena

                Yopa Krottam Pravaram Muninaam

                Patanjalim Pranjali Ranatosmi

 

                Gurur Bramha Gurur Vishnuu

                Gurur Devo Maheshwaraha

                Gurur Sakshat Parabrmha

                Tasmai Shri Guravehe Namaha

 

 

Dieses Mantra erläutert am Anfang die Bedeutung von Omkar (OM), erzählt von dem Ursprung des Yoga und Patanjali (Patanjali hat die Yoga Sutras verfasst) und bedankt sich am Ende für das, was wir haben.